Последно от форума


Designed by:
SiteGround web hosting Inlife Thrill

Какво е Паневритмия ? PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: dobba   
Mittwoch, den 03. Februar 2010 um 17:56 Uhr
There are no translations available.

 

 

 

Паневритмията е уникална българска система от упражнения, съчетание на музика, движение и поетичен текст, в чиято основа са залегнали дълбоки духовни идеи. Движенията и фигурите на този кръгов танц, даден от Учителя Петър Дънов преди повече от 70 години, поставят човека в синхрон с природният ритъм и енергиите на Природата.

Думата Паневритмия е словосъчетание от „ пан „– всеобщ, космически; „ев” – от латински еу – истински, висш и „ритъм” – правилност на движенията.

„Паневритмия” означава Космически Висш Ритъм. Това е Велика Всемирна Хармония на движението. Целият живот е Паневритмия. Паневритмията това е съчетание между тон, форма, цвят, движение, число и идея.

Принципите на Паневритмията са свързани с идеите, с първообразите на основните движения, на основните форми.


Паневритмията се основава на:


Взаимодействието между Природата и Човека.

Зависимостта между физиологическите и психическите процеси в човека.

Съответствието между идеята, мисълта и движението, като всяко упражнение има свой вътрешен смисъл.

Всички упражнения представляват един непрекъснат процес на съзнанието към съвършенството.

Основната идея, която трябва да изпълва нашето съзнание по време на изпълнението, е идеята за Бога, за Великото, за Вечното, Разумното.


Опорните точки са: Природата, изгряващото слънце, пробуждането на душата.


Паневритмията е създадена в периода 1927 – 1942 г. като система от упражнения, в която всяко упражнение се съчетава в единство, движение и песен. Тя отразява приоритетните за Учителя теми: от една страна здраве / като свързано с Природата, физическите упражнения, музика и положителни мисли и чувства/ и от друга страна образование и възпитание.

Паневритмията е уникална система от упражнения, които се играят по двойки /желателно е мъж – жена, заради мъжкият и женският аспект в Природата/ в кръг, в посока обратна на часовниковата стрелка в съчетание на музика, движения и поетичен текст, в чиято основа са залегнали дълбоки духовни идеи. Играе се след изгрев Слънце до обяд, в периода от пролетното до есенното равноденствие – 22 март- 22 септември. Тогава се играе Паневритмия на открито сред Природата. Защото тогава енергиите идващи от Слънцето имат най – благоприятен ефект върху земният организъм. През останалото време се играе на закрито. Паневритмията е съобразена с природният годишен цикъл и с денонощният ритъм.


Паневритмията се състои от три дяла:


- Първият съдържа 28 упражнения;

- Вторият, наречен „Слънчеви лъчи”, е построен на ритъма на ръченицата;

- Третият е „Пентаграм” и е посветен на петте духовни добродетели:Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добро.


В движенията на Паневритмията вземат участие ръцете, краката, торса и главата. Цялото тяло се поставя в движение и в пози, които съответстват на думите и тоновете.

Упражненията следват определена логика.Движенията в началните упражнения са елементарни, акцентът е върху ръцете. При следващите те постепенно се усложняват, изисквайки все по – голяма концентрация върху ръцете и краката. Постига се едно естествено загряване на тялото. Макар, че са леки и естествени, паневритмичните движения помагат за развитието на почти всички физически качества – сръчност, гъвкавост, сила, издържливост, плавност на походката, правилно телодържание. При това те са подходящи за всяка възраст. Самият ритъм при тия движения внася известна обнова в организма.

Дясната страна на човека – десният крак, дясната ръка и пр. са израз на творческите сили в Природата, а лявата страна – ляв крак, лява ръка и пр. са съграждащите сили. Ето защо при тези упражнения е от значение коя страна взима участие в движенията. Ето защо се започва винаги с десния крак. Защото творческите сили действат първи.

Танцувайки в кръг и движейки се напред, назад и настрани по него, на места в бързо темпо и променлив ритъм, се работи за развитие на пространствена ориентация. Тя се отнася и до усещането на партньора до теб и за играещите наоколо двойки.

Всяка жива точка от паневритмичният кръг се учи да се съобразява с другите, учи се на човешки взаимоотношения. За образуването на този кръг са необходими поне няколко двойки. Това е колективна дейност, в която всеки е важен и необходим, всички са равнопоставени, няма пръв и последен. Всички са едно с общ стремеж.

Подреждането на упражненията насочва паметта към по – голяма гъвкавост. Някои от упражненията се изпълняват по един и същ начин, но с лек нюанс в движенията. Други се играят на една и съща мелодия, но с различни движения и текст. Тази вариативност активизира съответните умствени процеси. За да се изпълняват правилно упражненията се изисква организиране и постоянен контрол на вниманието. Пълноценно в кръга се играе само, когато се поддържа определена будност на съзнанието и адекватност на поведението. Така се постига самовглъбяване и самонаблюдение.

Усилията, необходими да се поддържа продължително време хоризонтално положение на ръцете, да се стъпва по необичаен за ежедневието начин, да се контролира общото положение на тялото, допринасят за укрепването на волята . Изпълнението на едни и същи упражнения всеки ден създава особен вид трудолюбие. То дава възможност да се откриват и изработват неподозирани детайли, които се проявяват постепенно и в ежедневието.

Действието на Паневритмията върху човека е огромно и всестранно. Преди всичко значението е за физическото развитие. Те развиват всестранно организма, защото се отличават с разнообразие. Движенията са плавни и красиви. Мускулатурата се раздвижва, дишането се съживява, кръвообращението също. Нервната система се укрепва, понеже ранните слънчеви енергии преди и до един час след изгрева имат специално укрепително върху нервната система действие.

В Паневритмията няма излишни движения без смисъл и без положително действие. Нейните движения са най – икономични. Те са най – целесъобразни движения, с които се постига най- голям резултат. По този начин тя се явява като стимулатор за извикване към живот на физическите и духовните сили в човека. Паневритмията залага в голяма степен на самовъзпитанието и самодисциплината на всеки участващ, защото той по свободна воля се включва в нея, но носи отговорност за общото изпълнение. Движенията при нея са основани на дълбоко познаване на Силите, действащи в целият организъм, в цялото битие и Космоса. Те са взети от самата Природа и са мощни, силни, обновителни. Законите на паневритмичните движения са написани в целият Всемир.

Поетическият текст на Паневритмията оживява архетипни образи и символи, отпечатани дълбоко в нас. Умът се успокоява и се издига над трескавия ритъм на ежедневието, към един свят в който цари хармония. Заради това наричат още Паневритмията динамична медитация. Тялото на изпълняващия паневритмичните упражнения става съвършен инструмент, чрез който човек изразява символи, геометрични фигури, чертаещи законите на Всемира. Дори и без да е запознат с тези закони, човек се хармонизира с тях и работи за развитието на своя творчески потенциал.

Изграждането на правилни геометрични фигури в Паневритмията – кръг, квадрат, пентаграм –само по себе си допринася за разбирането на някои основни закони, действащи във Всемира.

Изпълнението на песните от Паневритмията развива и усъвършенства музикалният слух, метро-ритмичен усет, музикално-слуховите представи и вокално певчески навици. Музиката и музикалното възпитание са изключително важна част от педагогическата система на Петър Дънов, защото както той сам отбелязва „някои от висшите чувства могат да се събудят само чрез музика”.

Хармоничното съчетание на музика и движение носи естетическа наслада и вдъхновение. Възпитава усет към красивото и възвишеното.

Словото като компонент на Паневритмията е силно средство за възпитателно въздействие. Поетичният текст, изпълнен с красиви природни картини и случки от живота, може да послужи като изходна позиция и основа за възпитание на любов към Природата, на вяра в доброто и в себе си, на щедрост, милосърдие, постоянство, трудолюбие, уважение, благодарност. И в крайна сметка за изграждане на цялостен светоглед…

Темите, втъкани в словото на Паневритмията, могат да бъдат теми за беседи, медитации или словесно творчество. Дори заглавията на упражненията – „Пробуждане”, „Примирение”, „Освобождение”, „Даване” и т.н. са подходящи за това.

Ето защо можем да кажем, че Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствени процеси в човека. Можем да я наречем наука на хармоничните движения във връзка с човешките чувства и мисли. При Паневритмията човек трябва да е мисъл, чувства и да движи едновременно. Ако движенията не се свържат с човешките мисли и чувства, ако те не присъстват и не участват, тогава тия движения ще бъдат механични и няма да имат онова мощно, обновително и освежително действие върху тялото, сърцето, ума , душата и духа на човека!

Индия даде на света йога, Япония – джудо и айкидо, Китай – тай –чи и у-шу, а България даде на света Паневритмията, единствената по рода си система за духовно и физическо усъвършенстване.

Според мнозина авторитетни представители на научни, философски и културни кръгове на Запад, реалният принос на България към европейската и световна културна съкровищница е съсредоточен в три основни направления: делото на светите братя Кирил и Методий, Богомилското движение и наследството на Учителя Петър Дънов.

Понастоящем Паневритмия се играе на различни места на петте континента - от Сентръл парк до далечна Австралия. За съжаление тази лесно усвоима и достъпна за всички система от упражнения не е достатъчно позната в собствената си родина. За жалост не винаги оценяваме по достойнство собствените си постижения и върхове в областта на духовното.

 


 

• Паневритмия в Рила

 


 

 

• Пентаграм

 


 


• Слънчеви лъчи

 

 


 

 

 

• Паневритмия в Канада

 

 


 

 

 

• Паневритмия - Махарзи


Част от материала в тази статия ни бе предоставена с любезното съдействие на http://panevritmia.info/.

 

 

 

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 02. März 2010 um 08:44 Uhr
 
61 Votes

0 Comments

Add Comment

Количка
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Нови продукти

Магьоска
Магьоска
15.00 лв.

Енергизиран знак"За щастие и късмет"с разширение
Енергизиран знак
11.00 лв.

Енергизиран знак"За щастие и късмет"
Енергизиран знак
11.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
14.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
18.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
17.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
27.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
23.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
18.00 лв.

Професионално радиестезично махало
Професионално радиестезично махало
17.00 лв.

google реклами